நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

சட்டவாக்கம் நியதிச் சட்டம்
நியதிச் சட்டம்

Statutes

There are no translations available.

Rules of Procedures

National Police Commission Rules (Appeal Procedure), 1997/23, 2016-12-15.  (English, සිංහලதமிழ்)

Delegation of powers by the National Police Commission in terms of Article 155J, 1965/37, 2016-05-06.  (Englishසිංහලதமிழ்)

The Rules of Procedure (Investigation of Public Complaints against Police officers or the Police force) 1770/19, 2012-08-10.  (Englishසිංහලதமிழ்)

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது