நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

சட்டவாக்கம் அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பின் 17 வது திருத்தம்
அரசியலமைப்பின் 17 வது திருத்தம்

Seventeenth Amendment to the Constitution

There are no translations available.இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது