நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

ஊடக
ஊடக

ஊடகப் பிரிவு

பொதுசனத் தொடர்பு மற்றும் ஊடகங்களுடனான தொடர்பு மற்றும் ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் செய்திகளையும் ஊடகப்பிரிவு கையாளுவதுடன் அவற்றிற்குப் பொறுப்பாகவும் உள்ளது.

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது