நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

ஊடக படங்கள் காட்சிப்படுத்துதல்

படங்கள் காட்சிப்படுத்துதல்

பொதுமக்கள் மற்றும் வரலாற்று நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட புகைப்படங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது