நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

ஊடக வீடியோ காட்சிக்கூடம்

Sabaragmuwa Provincial Office

மின்னஞ்சல் Print PDF

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது