ඔබ මෙතන

මුල් පිටුව

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

"යුක්තිය පසිඳලීම මගින් මහජන වගවීම","நீதி வழங்கும் பொது பொறுப்பு","Public Accountability by delivering Justice",

දැක්ම
 විශ්වසනීයවූත්, ස්වාධීනවූත්, වෘත්තීයමය පොලිස් සේවාවක් තුළින් සුරක්ෂිත, නිරුපද්‍රිත සහ සාමකාමී සමාජයක් 
  
 මෙහෙවර
මානව අයිතිවාසිකම් වලට ගරුකරමින් සහ සුරකිමින්, මහජන වගවීම සහතික කරමින්, නීතියේ ආධිපත්‍ය දිරිගන්වන, කාර්යක්‍ෂම, පාරදෘශ්‍ය සහ මහජන අභිලාශයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන සේවාවක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පරිණාමනය කිරීම.

අරමුණු
 
පොලිස් සේවාවේ මානව සම්පත් ඵලදායී ලෙසත්, කාර්යක්ෂම ලෙසත්, කළමණාකරණය කිරිම තුලින් ගුණාත්මක ප්‍රතිපත්ති සහ යහපත් පරිචයන් ක්‍රියාවට නංවමින් වෘත්තියමය වශයෙන් උසස් සහ තෘප්තිමත් පොලිස් සේවයක් ඇති කිරීම.
 
කිසිදු නොමනා අගතියකින් හෝ අනුග්‍රහයකින් මෙන්ම වෙනස්කොට සැලකීමකින් තොරව මානව අභිමානය සහ නිතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව පොලීසියට ඵරෙහිව ඇති මහජන පැමිණිලි වේගවත්ව විමර්ශනය කිරීම මගින් මහජන අභිලාශයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ වගවීම
 
මානව සුරක්ෂිත තාව ඇතිකිරීම සහ අපරාධ වැළැක්වීම අවධාරණය කරමින්, වෙනත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ සමීප සහයෝගීතාවයකින් යුක්තව විවිධ පියවරයන් සැලසුම් කරමින් සහ ක්‍රියාවට නංවමින් පොලිස් සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්වාධීනත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාකල්‍යමය ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීම

වටිනාකම්

අපක්‍ෂපාතීත්වය

වගවීම

මහජනතාවට ගරුත්වයෙන් සැලකීම

නිර්මාණශීලීත්වය

නව්‍යකරණය

සමානාත්මතාව

අවංකභාවය

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.