ආයුබෝවන්

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

පොලිස් සේවාව : මහජන අපේක්ෂාව

2015 ජනවාරි දේශපාලන පරිවර්තනයෙන් පසු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, මහජන සේවා සැපයුම වංචා සහ දූෂණ වැළැක්වීම වැනි පොදු මහජනතාවට වැදගත් වන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා නැවතත් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම සඳහා වූ මහජන ඉල්ලීම වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස ඉස්මතු විය. ආයතන නිර්දේශපාලනීකරණය, රටතුල නීතියේ ආධිපත්‍යය ශක්තිමත් කිරීම සහ යහපාලනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ සහිතව ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම සඳහා 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් සමග මගපෑදුණි. ඒ අනුව වඩාත් මිත්‍රශීලී පොලිස් සේවාවක් සඳහා ඉහළ යන මහජන ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව පිහිටවනු ලැබීය. පොලිස් සේවාවේ දිශානතියේ යම් පරිවර්තනයක අවශ්‍යතාවයද අවධාරණය කෙරිණ.

19 වන සංශෝධනයෙන් දෙන ලද අපගේ වරම

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

  • පොලිස්පතිවරයා සමගද සාකච්ඡා කර පොලිස් නිලධාරින් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම, විනය පාලනය සහ සේවයෙන් පහ කිරීම,
  • පොලිස් නිලධාරින්ට සහ පොලිස් සේවාවට එරෙහිව කෙරෙන මහජන පැමිණිලි භාරගෙන ඒවා විභාග කර නීතිය යටතේ ලබා දී ඇති සහන සැලසීම සහ
  • පොලිස් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ උසස් කිරීමේ සහ මාරු කිරීමේ ක්‍රමවේද සකස් කිරීම, පොලිස් සේවාවේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්වාධීනත්වය ඉහළ නැංවිම සහ ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් සහ විනය කාර්ය පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරයි.

කොමිෂන් සභාවේ ව්‍යවස්ථාපිත බලතල හා කාර්යයන්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 වන වගන්තියේ කොමිෂන් සභාවේ බලය සහ කාර්යන් දක්වා ඇත.

155. (1) () පොලිස්පතිවරයා හැර, පොලිස් නිලධාරීන් පත්කිරීමේ, උසස් කිරීමේ, මාරු කිරීමේ, ඔවුන් විෂයෙහි විනය පාලනය පවත්වාගෙන යාමේ සහ ඔවුන් සේවයෙන් පහ කිරීමේ බලය කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරිය යුත්තේ ය. උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, විනය පාලනය සහ සේවයෙන් පහ කිරීම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ බලතල පොලිස්පතිවරයා විමසා කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය යුත්තේ ය.

 () මේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්වකීය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ XVII අ පරිච්ඡේදය යටතේ පළාත් පොලිස් කොමිෂන් සභා පිහිටවනු ලබන විට ඒ පළාත් කොමිෂන් සභා වෙත පවරනු ලබන බලතල සහ කාර්ය හීන කිරීමක්, කොමිෂන් සභාව විසින් නොකළ යුත්තේ ය.

155. (2) මහජනයාගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සහ අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තෙකු විසින් පොලිස් නිලධරයකුට හෝ පොලිස් සේවයට හෝ විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලි භාර ගැනීමේ හා ඒවා විමර්ශනය කිරීමේ කාර්ය පටිපාටි කොමිෂන් සභාව විසින් පිහිටවිය යුතු අතර පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනවන ලද යම් නීතියක් මගින් සලසා ඇති පරිදි සහන සැලසිය යුත්තේය. කොමිෂන් සභාව විසින් සහන සැලසීමේදී පොලිස්පතිවරයාට කොමිෂම විසින් ඒ බව වහාම දැනුම්දිය යුත්තේ ය.

155. (3) කොමිෂන් සභාව විසින්, පොලිස්පතිවරයා විමසා – () තත්කාර්යය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය  මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරණු ලබන යම් ප්‍රතිපත්තියකට යටත්ව පොලිස් නිලධරයන් බඳවා ගැනීම. උසස් කිරීම සහ ස්ථාන මාරු කිරීම පිළිබඳ පටිපාටි සකස් කිරීම () පුහුණුව සහ පොලිස් සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව හා ස්වාධීනත්වය වැඩි දියුණු කිරීම. () ජාතික අංශයේ සහ පලාත් අංශයේ භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය අවිආයුධ, වෙඩි ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් උපකරණවල ස්වභාවය සහ වර්ගය; සහ () චර්යා සංග්‍රහ සහ විනය පිළිබඳ පටිපාටි,

ඇතුළුව පොලිස් නිලධරයන් සම්බන්ධයෙන් වූ සියලු කාරණා සඳහා සැලසීම ද නිශ්චය කිරීම ද කරනු ලැබිය යුත්තේ ය.

 

කොමිෂන් සභාවේ ස්වාධීනත්වය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 C වගන්තිය

126 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ සහ 155L වැනි ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට යටත්ව කමිටුවක් විසින් හෝ යම් රජයේ නිලධරයකු විසින් මේ පරිච්ඡේදය යටතේ හෝ වෙනත් යම් රීතියක් යටතේ ඒ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති හෝ පැනවී ඇති, නැතහොත් කමිටුව වෙත හෝ රාජ්‍ය නිලධාරියා වෙත පවරා දී ඇති, යම් බලයක් හෝ කාර්යයක් ප්‍රකාර කරන ලද යම් නියමයක් හෝ තීරණයක් විභාග කිරීමට හෝ තීන්දුවක් දීමට හෝ කවර වූ හෝ ආකාරයකින් ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමට කිසිම අධිකරණයකට හෝ විනිශ්චය අධිකාරියකට බලය හෝ අධිකරණ බලය නොමැත්තේය

 

කොමිෂන් සභාවේ කටයුතුවලට අයුතු ලෙස මැදිහත්වීම

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 (1)  වගන්තිය

තමන්ගේ නීත්‍යානුකූල කාර්යය ඉටු කිරීමේ දී හැර, කොමිෂන් සභාවේ හෝ එහි යම් කමිටුවක හෝ මේ පරිච්ඡේදය යටතේ කොමිෂන් සභාව විසින්  එසේ බලය පවරනු ලැබූ යම් නිලධරයකුගේ හෝ යම් තීරණයකට කෙළින්ම හෝ වක්‍රාකාරයෙන් තමා විසින් හෝ වෙනත් තැනැත්තකු විසින් හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු සමග කවර වුවද ආකාරයකින් බලපෑම් කරන හෝ බලපෑම් කිරීමට තැත් කරන හෝ අයුතු ලෙස මැදිහත් වන හෝ කොමිෂන් සභාවේ හෝ එහි යම් කමිටුවක සාමාජිකයකු වෙත හෝ එසේ බලය පවරන ලද යම් පොලිස් නිලධරයකු වෙත එසේ බලපෑම් කරන හෝ කිරීමට තැත් කරන සෑම තැනැත්තකු ම වරදකට වරදකරු වන අතර, ඔහු එසේ වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක් ලක්ෂයක දඩයකට හෝ අවුරුදු හතක් නොඉක්මවන කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ ඒ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ ඔහු යටත් විය යුත්තේ ය.

 

සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය

ආරක්ෂාව මහජන අයිතියකි. ආරක්ෂාව සහ සාමය ඔවුන්ට උත්තරීතර වේ. මහජන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට, සාමය පිහිටුවා පවත්වාගෙන යාමට, ස්ථාවරත්වයට සහ මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට රාජ්‍යය විසින් පිහිටුවා ඇති ප්‍රමුඛ යාන්ත්‍රණය පොලීසියයි.  මෙකී කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පොලීසියබලයභාවිතා කරයි. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාජ්‍යයක මෙවන් බලයක් භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව තුලින් පොලීසිය සුවිශේෂ සහ සංවේදී ආයතනයක් වෙයි. එම නිසා තමා සතු බලය සෑමවිටම අපක්ෂපාතීව ක්‍රියා කරමින් මහජන යහපත සඳහා භාවිතා කරන බවට වගබලා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් අධීක්ෂණ බලයක් සහිත යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍යය.

පොලිස් සේවාව අධීක්ෂණය කිරීමේ සහ එහි වගවීම තහවුරු කිරීමේ කාර්යය තුළින් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව, පොලිස් නිලධාරීන් ඉහළ වෘත්තීය ගුණාංගයන් සහිත යහපත් සේවාවක් තුළින් මහජනතාවට සාමකාමී සහ සුරක්ෂිත ජීවිතයක් ගතකිරීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කර දීමට කැපවී ඇත.  වගවීමේ ක්‍රියාවලිය තමන් සේවය කරනු ලබන ජනතාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් රජයේ විශ්වාසය තහවුරු කරමින් තමන්ගේ උපරිම විභව ශක්තීන් සහිතව කාර්යයසාධනය පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහ පොලීසියේ කාර්යක්ෂමතාව තක්සේරු කිරීමට උපකාරී වේ.

තමන්ගෙන් අපේක්ෂිත කාර්යය ඉහළ මට්ටමකින් ඉටු කිරීමටත් එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් වගකීමට හසුකර ගැනීමත් සහතික කරන අභ්‍යන්තර හා බාහිර සංවරණ සහ සංතුලිත ක්‍රමවේදයක් පොලිස් සේවයේ වගවීම යන්නෙන් අදහස් වේ.  කොමිෂන් සභාව මෙම අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ පොලිස් සේවාවේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ මහජන පැමිණිලි විභාග කිරීමේ ක්‍රමවේදය හා ව්‍යවස්ථාපිත කාර්යයන් තුළිනි.  පොලිස් නිලධාරීන් බලය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීම වැළැක්වීමෙන්, පොලිසිය කෙරේ දේශපාලන අධිකාරීන්ගේ අයුතු ලෙස බලපෑම වැළැක්වීමෙන්, ඊටත් වඩා පොලිස් නීත්‍යානුකූලභාවය වර්ධනය කිරීමෙන් මහජන විශ්වාසය ඉහළ නැංවීම තුලින් මෙම අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

නීතීඥ පී.එච්. මනතුංග
සභාපති, ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

වර්තමාන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා, සාමාජිකයන් සහ ලේකම්වරයා

මූලික අධ්‍යාපනය ගල්කිස්සේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ...
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සම්මානිත මහාචාර්ය; ඕස්ට්‍රේලියාවේ RMIT විශ්ව විද්‍යාලයේ අනුබද්ධ...
නීතීඥ, ශ්‍රී ලංකා විමෙන් ඉන් නීඩ් (Women in Need) සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂිකා ...
හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකි. වසර 20 ක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ...
පේරාදෙණිය ලංකා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි. ජාත්‍යන්තර ඉතිහාසය පිළිබඳ...
කොල්ලුරේ මහතා කොළඹ ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී (BSc.) උපාධිධාරියෙකි...
BA (ගෞරව), LLB, PhD (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර) එක්සත් රාජධානියේ Bramshill Staff College හි ...
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (1 ශ්‍රේණිය), රාජ්‍ය පරිපාලනය විද්‍යා පිළිබඳ උපාධිය...